Frågor och svar Hårmineralanalys

Här lägger vi upp vanliga frågor och svar gällande hårmineralanalys. Klicka nedan på länkarna för att läsa mer och få svar på dina frågor.

Vad är hårmineralanalys, HMA?

Vårt hår innehåller alla mineraler som finns i kroppen. I de flesta fall återspeglar det också hur stor mängd av dessa element som finns i kroppsvävnaden.

Hårmineralanalys (HMA), eller håranalys, är ett verktyg för att mäta mineralstatus och andra viktiga näringsämnen, vissa toxiska ämnen, förhållandet mellan vissa näringsämnen och toxiska ämnen samt klarlägga metabolisk typ via ett hårprov.

Resultatet från en hårmineralanalys ger en klar bild av kroppens invärtes miljö.

Med hjälp av denna information kan en stor del av metabolismens olika händelser tydas.

Här ser man kroppens näringsmässiga status och kan även se hur effektivt den arbetar med olika näringsämnen.

Hårmineralanalysen är en laboratorieanalys med en mycket avancerad analystolkning och korrigeringsförslag för läkare/terapeut, samt en komplett analystolkning med dietförslag och kosttillskottsprogram för patienten.

Broschyr om hårmineralanalys

I vår broschyr om hårmineralanalys hittar du information om hur hårmineralanalys kan hjälpa vid olika hälsoproblem.

Du får också information om våra samarbetspartners Nutri-Tech och Trace Elements.

Ladda ned broschyren via följande länk »

Kan en hårmineralanalys hjälpa mig till bättre hälsa?

När det gäller att ta reda på vilken typ av näring och föda kroppen behöver är hårmineralanalysen ett värdefullt redskap för att skapa bättre hälsa.

Producenter av hälsoprodukter är numera väl medvetna om den forskning som pekar på sambandet mellan näring och hälsa.

Håranalysen är en praktisk och enkel metod för att kontrollera mineralbalansen i kroppen.

Detta värdefulla verktyg indikerar vilka tillskott av mineraler, vitaminer och andra spårämnen som behövs för att balansera upp sin kropps näringsstatus utifrån analysen.

Det ger också information om vilka näringsämnen som bör undvikas för tillfället.

Vi är unika vilket innebär att det som näringsmässigt bra för en människa kanske inte är bra för en annan.

Den personliga analysrapporten är utformad så att den hjälper till att tillsammans med läkare/terapeut få fram bästa möjliga,
personliga näringsprogram.

Är resultatet av håranalysen tillförlitligt?

Om hårprovet tas på ett korrekt sätt är håranalysen mycket exakt.

Ett ytterst sofistikerat instrument och mjukvaruprogram tillåter en omfattande kvalitetskontroll.

Kan vitaminbehovet utvärderas med hjälp av en hårmineralanalys?

Mineraler påverkar inte bara varandra utan även vitaminer, proteiner, kolhydrater och fetter.

De påverkar var och en av dessa faktorer, och dessa i sin tur påverkar mineralstatusen.

Mineraler aktiverar enzymer, och vitaminer är synergister till mineraler i form av co-enzymer.

Därför är det mycket ovanligt att en mineralobalans skulle kunna utvecklas utan att man samtidigt får en störning hos synergistiska vitaminer.

På samma sätt skulle det vara sällsynt med en störning i utnyttjandet av eller i aktiviteten hos ett vitamin utan att en
synergistiskt mineral också påverkades.

Brist på D-vitamin är ett sådant exempel: D-vitamin har ett nära samband med mineralerna kalcium, magnesium och fosfor. Ett antal
symtomkomplex uppstår vid D-vitaminbrist, alla relaterade till en brist eller obalans mellan mineralerna kalcium, fosfor och
magnesium.

Här följer några andra exempel;

 • C-vitamin påverkar järnupptaget och minskar kopparretention.
 • Bor och järn påverkar statusen hos vitamin B2.
 • Vitamin B2 påverkar relationen mellan kalcium och magnesium.
Hur är det med hårmineralanalys och tungmetaller?

Hårmineralanalys har länge varit accepterat som ett rutintest för att upptäcka förekomsten av toxiska metaller och miljömässig nedsmutsning samt när det gäller att hitta sjukdomsorsaker.

Metoden har använts i stor utsträckning i studier rörande näring hos människor och djur.

I över 30 år har nutritionister, dietister och läkare, som är måna om sina patienters näringsmässiga status, införlivat hårmineralanalyser
i sitt arbete som ett utvärderings- och undersökningsverktyg.

De har påverkats av den omfattande mängd forskning som visar sambandet mellan näring och sjukdom.

Med ett korrekt taget hårprov har hårmineralanalys visat sig vara ett ekonomiskt fördelaktigt verktyg vid kontroll av toxisk metallexpone-
ring såväl som en bra indikator på näringsämnenas inbördes förhållande samt näringsstatusen.

Vetenskapliga studier fastslår att hår är en lämplig vävnad att använda till att mäta eventuell tungmetallsbelastning i kroppen.

Vad skiljer hårmineralanalys från urin- och blodanalys?

Vitaminer, mineraler, aminosyror och enzymer är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion.

Alla biokemiska processer i kroppen kräver näringsämnen.

Samspelet och den inbördes relationen mellan dessa näringsmässiga byggstenar har visat sig ha stor betydelse för hälsan.

När det här samspelet rubbas riskerar vi att bli sjuka.

Alla människor är olika och har olika näringsmässiga behov.

Du och jag är olika och har en biokemisk individualitet som kräver anpassade halter näringsämnen för att vi ska vara i balans, må bra och hålla oss friska.

Dessutom utsätts den moderna människan dagligen för gifter – du får i dig miljögifter, kemikalier, konserveringsmedel och medicinrester från luften du andas, vattnet du dricker och maten du äter.

Din kropp behöver rätt mängd näring för att dels skydda kroppen mot toxiska ämnen, dels kunna eliminera gifterna och föra dem ut ur kroppen.

Dina hormonella körtlar, de endokrina organen, och dess balans och funktion är beroende av rätt mängd näringsämnen för att fungera som de ska.

Kroppens hormoner och finkänsliga ämnesomsättning påverkar i hög grad hur du mår och om du kan hålla dig frisk.

Urinanalys

Att testa metaller och mineraler i urinen mäter endast vilka och hur mycket ämnen som utsöndras från kroppen – inte nödvändigtvis vad som absorberats som bränsle i kroppen.

Blodanalys

Blodet visar vilka mineraler som för tillfället absorberas och cirkulerar innan de utsöndras och/eller avskiljs i lagringsdepåer.

Blodprov ger endast information om mineralförekomsten vid provtagningstillfället.

Om du precis ätit en banan kan provet indikera en hög kaliumhalt, trots att man egentligen behöver kaliumtillskott. Håranalysen å andra sidan visar din totala halt av kalium och den faktiska lagrade mängden under en tidsperiod och inte bara vad du åt under den dagen.

Ett blodprov visar alltså endast med exakthet vad som finns i blodet just vid testtillfället.

Blod- och urinanalys jämfört med håranalys

Blod- och urinprov visar mineralstatusen i kroppen endast vid en viss tidpunkt. Blod- och urinprov är med andra ord som ögonblicksbilder, medan en håranalys är som en videofilm som visar mineralsituationen i din kropp under en längre tidsperiod.

Mineralkoncentrationer som återfinns i håret representerar intag eller exponering som pågått länge, vilket gör hårmineralanalysen användbar för näringsmässiga och epidemiologiska studier.

Hårmineralanalys visar även graden av mineralretention i kroppen.

OBS! Olika typer av analyser kan komplettera varandra.

Vilka olikheter gäller mellan mineralnivåerna i håranalys respektive blodprov?

Mineraler som cirkulerar i blodet står under en mycket annorlunda homeostatisk kontroll än mineraler i de olika kroppsvävnaderna.

De måste upprätthållas inom snäva gränser i blodet.

Detta åstadkoms även när intaget av ett näringsämne via kosten är mycket stort eller väldigt litet och detta uppnås på flera olika sätt.

Ett stort mineralintag kompenseras av kroppen genom att den avlägsnar eller eliminera detta mineral så fort som möjligt.

Om mineralen inte elimineras lagras det i vävnaderna.

Om ett intag av ett ämne däremot är mycket lågt hämtar kroppen ämnet från lagringsdepåerna i kroppen för att balansera nivån i blodet.

När väl lagringsnivån hos ett mineralämne är starkt förbrukat kommer blodet att uppvisa en brist.

Även andra faktorer påverkar mineralnivån i blodet, exempelvis stress, inflammation, andra sjukdomstillstånd och mediciner.

Mineralnivåerna i blodet kommer inte alltid att överensstämma med nivåerna i vävnaderna eftersom mineralnivåerna i blodet vanligtvis
upprätthålls på vävnadernas bekostnad.

Måste man vara sjuk eller känna sig dålig för att göra en håranalys?

Många människor som gör en håranalys är sjuka, och deras läkare/terapeut letar på olika sätt orsakerna till deras problem, men man behöver inte ha en dålig hälsa för att använda detta effektiva verktyg.

Många använder även detta test för att förebygga eventuella problem och/eller för att kontrollera halter av eventuella toxiska metaller eller bara för att kunna finjustera sitt kost och näringsintag.

Håranalyser genomförs rutinmässigt på professionella idrottsutövare som pressar sina kroppar till det yttersta, såväl som högt uppsatta tjänstemän, berömda sångare och skådespelare vars karriärer är beroende av ett fysiskt välmående.

Håranalys används i stor utsträckning av människor i alla åldrar, på alla fysiska nivåer.

Vem/vilka står bakom hårmineralanalysen?

Alpha Plus AB samarbetar med NutriTech Scandinavia AB och Trace Elements, Inc., Dallas, USA för att förse den skandinaviska marknaden med hårmineralanalyser.

Trace Elements, Inc

Trace Elements är ett internationellt laboratorie- och näringskonsultföretag som sedan 1984 förser terapeuter och läkare med högklassiga hårmineralanalyser.

På Trace Elements är man specialiserade på hårmineralanalyser och
analyserar över 50 000 prover per år. Trace Elements har genomfört och tolkat mer än 1,5 miljoner hårmineralanalyser.

De finns representerade i mer än 46 länder och är idag världsledande inom detta område.

Grundaren av Trace Elements, Inc., Dr David L. Watts, är internationellt ett mycket aktat namn inom näringsforskningen, och anlitas som föredragshållare över hela världen.

Dr Watts har klarlagt förhållandet mellan mineraler, vitaminer och det neuro-endokrina systemet.

Han har vidare kategoriserat vitaminer, mineraler, örter, födoämnen, vatten och mediciner i specifika kategorier beroende på deras metaboliska effekt.

Hans forskning har lett till utvecklandet av individuella mineralmönster associerade med olika sjukdomssymtom, metaboliska typer samt även psykologiska kännetecken.

Dr. Watts har publicerat mer än 50 vetenskapliga artiklar.

Läs mer om Trace Elements, Inc.: http://www.traceelements.com/

Nutri-Tech Scandinavia

Nutri-Tech Scandinavia AB är sedan 1990 representant i Skandinavien för Trace Elements, Inc., Dallas, USA.

För mer information om hårmineralanalyser, kontakta Nutri-Tech:

BESÖKSADRESS
Ättehögsgatan 8 B
416 74 Göteborg

POSTADRESS
BOX 1808
411 41 Göteborg

info@haranalys.se
tfn: +46 31 707 24 89
fax: +46 31 707 24 99

Lär mer om Nutri-Tech Scandinavia: http://www.nutri-tech.nu/

Hur har hårmineralanalysen utvecklats, och vilka är fördelarna med denna utveckling?

Den hårmineralanalys som Alpha Plus, Nutritech och Trace Elements arbetar med är resultatet av ständig utveckling inom näringsterapi, och inbegriper:

 • Utveckling av exakt näringsterapi baserad på upptäckten av åtta individuella biokemiska typer genom elemental analys av hår.
 • Kategorisering av individuella näringsämnen i enlighet med deras sympatiska eller parasympatiska effekter.
 • Igenkännandet av sympatiska och parasympatiska responser till metabola dysfunktioner.
 • Igenkännadet av vitamin/mineral, mineral/mineral och vitamin/vitamin interrelationer i näringsrekommendationer.
 • Tydliggörandet av ömsesidiga relationer och länkar mellan näringsmässiga, neurologiska och endokrina system via analys av hårmineralmönster.
 • Utveckling av metabola tillskott synergistiskt formulerade för specifika metabola typer.
 • Identifiering av endokrina interrelationer och deras påverkan på biokemisk och näringsmässig status.
 • Igenkännandet av specifika näringsmässiga influenser på biokemiska och endokrina system.
 • Identifiering av hur viktiga tungmetaller är förknippade med toxicitet och/eller belastning av kroppens normala funktioner.
 • Dessa tungmetaller inbegriper bland annat arsenik, aluminum, kvicksilver, kadmium och bly.
 • Identifiering av relationer mellan tungmetaller och livsviktiga mineraler som skyddar mot/ binder och avgiftar dessa metaller.
Hur går det till att göra en hårmineralanalys?

1. Klippning

Först tas ett prov av ditt hår. Håret ska komma från flera ställen i hårbottnen och i bakre delen av huvudet. Dela bara upp håret och klipp så nära hårbottnen som möjligt. Klipp bort överflödigt hår från provet och lämna kvar 2,5–4 cm från hårrötterna. Den totala mängden som fordras är ca 1 msk. Om man inte kan skicka huvudhår kan man ta bitar av naglarna eller könshår. Men tänk då på att resultatet kanske inte visar den allra senaste mineralbalansen eftersom dessa vävnader växer långsammare än huvudhår.


2. På labbet

När ditt prov anländer till laboratoriet prepareras det för testningen genom ett flertal speciella procedurer som utvecklats av Trace Elements, Inc. Efter omfattande förberedelser placeras ditt prov i provrör. Särskilda syror tillsätts sedan som påbörjar nedbrytningen, eller ”smältningen” av håret. Syrorna i kombination med hög värme gör att ämnena i hårproteinet kan avskiljas. När väl håret är fullständigt upplöst återstår endast mineralsalterna. Efter att ha blivit till en lösning analyseras sedan mineralerna med hjälp av hyperkänsliga specialinstrument.


3. Resultatet

Därefter tyder man resultatet då flera hundra faktorer bedöms, exempelvis förekomsten av olika mineraler, deras inbördes förhållande och tungmetaller. Även den metaboliska typen bestäms. Från Trace Elements, Inc. får du sedan resultatet från din håranalys, komplett med diagram och åtföljande förklaringar samt en fackmässig rapport till din läkare/terapeut. Du kan lära dig mycket om din kropp, och kanske hitta svar som du letat efter i åratal.

Påverkas analysresultatet av hårfärgningsmedel, schampo, tvål osv?

Vissa kosmetiska hårbehandlingar kan förorena huvudets hår, exempelvis färgmedel som innehåller blyacetat, blekningsprocesser som på konstgjord väg påverkar kalciummängden samt medicinskt schampo som innehåller zink eller selen.

Men det är endast dessa enstaka mineraler som påverkas.

Alla andra mineraler som testas ger giltiga resultat. Med våra omfattande möjligheter att tyda och jämföra testresultat kan dessa effekter kringgås.

Men vi rekommenderar ändå att hårprovet tas i helt obehandlat tillstånd.

När man tar en hårmineralanalys, använder man sig av håret närmast skallbenet.

Har man färgat hår och vill göra en analys, kan det vara en god idé att vänta tills man har en utväxt med ofärgat hår.

Kan ni visa ett exempel på ett analyssvar?
Ett exempel på analyssvar, 12 sidor:
 
 
 
En del av produkterna inom HMA-balanseringen är nya/uppdaterade. Vilka är det, och varför?

Alpha Plus, Nutri-Tech och andra hårmineralanalysdistributörer inom EU har tillsammans med tillverkaren och hårmineralanalyslaboratoriet Trace Elements i USA utvecklat två nya vegetabiliska produkter inom HMA-programmet, ParAdren och SymThymo.

ParAdren ersätter Para-Pack och Adrekomp, medan SymThymo ersätter Sym-Pack och Tymokomp.

Dessutom uppdateras DigestZym och HCL Plus med delvis nytt recept.

Detta dels på grund av nya och förändrade EU-direktiv och lagstiftning gällande godkännande, dokumentation och import av produkter innehållande animaliska ingredienser i kosttillskott, dels på grund av att lång erfarenhet (mer än 1,5 miljoner hårmineralanalyser) och uppdaterad forskning vad det gäller näring stödjer förändringar i produktsammansättning och näringsbalansering.

Förändringarna i lagstiftningen omfattar bland annat följande:

 • Skärpta krav gällande EU-godkända anläggningar.
 • Förstärkta krav på översyn och kontroll av veterinär gällande enskilda leveranser av produkter.
 • Tveksamhet gällande den så kallade Novel Food-lagstiftningen inom EU.
 • Ökat krav på dokumentation i samband med tillverkning av både råvaror och färdiga produkter samt den efterföljande importen till EU från bland annat USA.

Ingredienser som påverkas av detta är bland annat binjurepulver, tymuspulver, öronspottkörtelpulver och sköldkörtelpulver, men också till exempel intrinsik faktor (Intrinsik B12), pepsin och oxgalla (HCL Plus) samt matsmältningsenzymer utvunna ur pankreas från djur.

Dessa förändringar i lagstiftningen tillsammans med hur svensk Tull applicerar denna lagstiftning medförde att Trace Elements såg sig tvungna att ta det strategiska beslutet att utveckla nya produkter utan animaliskt innehåll.

När lanseras de nya/uppdaterade produkterna inom HMA-balanseringen?
De helt nya ParAdren och SymThymo, och de uppdaterade produkterna DigestZym och HCL Plus, lanseras i maj 2017.
Vad är ParAdren?

ParAdren ersätter Para-Pack och Adrekomp i maj 2017.

Fysiska och psykiska stressorer kommer normalt sett att provocera fram en specifik reaktion i det autonoma nerv- och hormonella systemet. Dessa specifika reaktioner kommer att öka eller minska specifika näringsmässiga behov.

ParAdren är en kraftfull metabolisk kombination som tillfredsställer näringsmässiga behov enligt individens metaboliska behov.

Det är ett vegetabiliskt/vegan kosttillskott för den parasympatiska ämnesomsättningstypen.

ParAdren rekommenderas i balanseringsprogram som fokuserar på att balansera en mer långsam ämnesomsättning.

ParAdren kombinerar fördelarna med Para-Pack och Adrekomp. Produkten innehåller en kombination av näringsämnen inklusive utvalda vitaminer och mineraler, specifika aminosyror, och energigivande och binjurestärkande adaptogener i form av ginseng, rosenrot och rysk rot.

Paradren har 230 mg adaptogener per tablett, för att ge liknande effekt som Adrekomp + det hypofys-, binjure- och öronspottskörtelpulver som Para-Pack gav tidigare.

Ingredienserna i ParAdren är synergistiskt kombinerade för att maximera absorption och metabolisk effekt.

Vad är SymThymo?

SymThymo ersätter Sym-Pack och Tymokomp i maj 2017.

Fysiska och psykiska stressorer kommer normalt sett att provocera fram en specifik reaktion i det autonoma nerv- och hormonella systemet.

Dessa specifika reaktioner kommer att öka eller minska specifika näringsmässiga behov.

SymThymo är en kraftfull metabolisk kombination som tillfredsställer näringsmässiga behov enligt individens metaboliska behov.

Det är ett vegetabiliskt/vegan kosttillskott för den sympatiska ämnesomsättningstypen.

SymThymo rekommenderas i balanseringsprogram som fokuserar på att balansera en snabb ämnesomsättning.

SymThymo kombinerar fördelarna med Sym-Pack och Tymokomp.

Produkten innehåller en kombination av utvalda vitaminer och mineraler, specifika aminosyror, immunstärkande och tymusreglerande astragalus, samt klorella, FOS, Q10 och äppelsyra.

Ingredienserna är synergistiskt kombinerade för att maximera absorption och metabolisk effekt.

ParAdren saknar kalium jämfört med föregångaren Para-Pack. Varför det?

På grund av omformulering finns inte längre kalium i den nya ParAdren.

Detta av främst två anledningar:

 • Para-Pack innehöll bara 10 mg kalium per tablett, 0,5 % av RDI. Detta var ett lågt innehåll, och var inte ett prioriterat näringsämne. Observera att intag av kalium via ”vanlig” kost brukar hamna på 2 000–4 000 mg dagligen, och den som äter en växtbaserade kost får ofta i sig 5 000–8 000 mg per dag. RDI för kalium är 3 000 mg, och det är lätt att öka kaliumintaget genom att äta lite mer grönt eller frukt. Dessutom innehåller adaptogena växter kalium. De 10 mg kalium per tablett som fanns i Para-Pack kan enkelt ersättas med att äta kaliumrika grönsaker.
 • Trace Elements har utvecklat och utvecklar ständigt sin analys och sina rekommendationer. Efter mer än 1,5 miljoner hårmineralanalyser har man erfarenheten att justera rekommendationer och produktinnehåll för bästa resultat. Denna utveckling sker regelbundet, och i och med att man såg sig tvungna att skapa nya produkter utan animaliskt innehåll kunde receptet för ParAdren uppdateras.
SymThymo saknar kalcium och magnesium jämfört med föregångaren Sym-Pack. Varför det?

På grund av omformulering finns inte kalcium och magnesium i den nya SymThymo.

Detta av främst två anledningar:

 • För att kunna dosera mineraler i verksamma halter krävs ofta hög halt mineralråvara. Man får i många fall ut en ganska låg procent elementalt mineral fråm en mineralråvara. Detta gör bland annat att vissa mineralråvaror tar stor plats i en tablett eller kapsel i förhållande till andra råvaror. Det gäller speciellt mer bioaktiva mineralformer som magnseiumbisglycinat och magnesiummalat: exempelvis magnesiumråvaran obuffrad magnesiumbisglycinat ger ca 11 % rent magnesium, och för att få en verksam halt magnesium krävs mycket magnesiumbisglycinat. Magnesiummalat ger 6,5–20 % elementalt magnesium, beroende på beredningsform. I Sym-Pack fanns 110 mg elementalt kalcium och magnesium per tablett, vilket innebar att mer än 500 mg av de olika malat- och bisglycinatmineralingredienserna behövde finnas i varje tablett. SymThymo innehåller 250 mg astragalus och klorella per tablett. Detta för att ersätta det tymus- och bukspottkörtelpulver som fanns i Sym-Pack och Tymokomp. Den totala tablettvikten för en produkt av det här slaget är ca 850 mg. Detta tillsammans innebär att det inte finns plats för BÅDE 250 mg astragalus och klorella + andra verksamma ingredienser, OCH kalcium och magnesium i verksamma halter och bioaktiva former i samma produkt. OBS! Kom också ihåg att om kalcium- och magnesiumbrist föreligger behöver kroppen normalt 200–800 mg per dag via kosttillskott för att fylla på depåerna. När kalcium och magnesium behövs för att balansera kroppen kommer de att rekommenderas separat i balanseringsprogrammet.
 • Trace Elements har utvecklat och utvecklar ständigt sin analys och sina rekommendationer. Efter mer än 1,5 miljoner hårmineralanalyser har man erfarenheten att justera rekommendationer och produktinnehåll för bästa resultat. Denna utveckling sker regelbundet, och i och med att man såg sig tvungna att skapa nya produkter utan animaliskt innehåll kunde receptet för SymThymo uppdateras.
Tidigare hade ni binjurepulver i Adrekomp och Para-Pack? Behövs inte binjurepulver i HMA-balanseringen längre?

EU-regulatoriska förändringar har gjort att Trace Elements såg sig tvungna att ta det strategiska beslutet att utveckla nya produkter utan animaliskt innehåll (se ovan). Därför ingår inte binjurepulver längre i någon produkt inom HMA-balanseringsprogrammet.

Binjurepulvret är ersatt med binjurestärkande växtbaserade adaptogener i form av ginseng, rosenrot och rysk rot i produkten ParAdren.

För den som söker en produkt innehållande binjurepulver har vi Adrenal 160 mg.

För den som söker ytterligare växtbaserade adaptogener har vi Adreno Plus 90 kap.

Går det att komplettera en HMA-balansering med Adrenal och Adreno Plus?

Ja.

Vi rekommenderar1–6 kapslar dagligen av Adrenal, och 1–6 kapslar dagligen av Adreno Plus.

Läs mer om Adrenal 160 mg 90 kap

Läs mer om Adreno Plus 90 kap

Vilka produkter ingår i HMA-balanseringsprogrammet?
Du hittar dessa produkter via följande länk: https://www.alpha-plus.se/produkt-kategori/hma-balansering/
Hur mycket billigare blir HMA-balanseringen nu när två nya produkter har ersatt fyra tidigare produkter?

I och med att fyra produkter slås ihop till två produkter blir det färre antal produkter som kommer att ingå i balanseringsförslagen.

Det innebär att programmet totalt sett blir billigare.

Exempel:

Tidigare:
6 tabletter Para-Pack per dag i 30 dagar = 489 kr / 30 dagar
6 tabletter Adrekomp per dag i 30 dagar = 439 kr / 30 dagar
Summa: 928 kr / 30 dagar
Nu:
6 tabletter ParAdren per dag i 30 dagar 599 kr / 30 dagar
Klienten sparar: 329 kr / 30 dagar
Vart vänder jag mig om jag vill göra en hårmineralanalys?

http://www.nutri-tech.nu/site/therapists hittar du certifierade hårmineralanalysterapeuter.

Om du inte hittar vad / den terapeut du söker kan du även kontakta Nutri-Tech Scandinavia direkt:

info@haranalys.se
tfn: +46 31 707 24 89
fax: +46 31 707 24 99

BESÖKSADRESS
Ättehögsgatan 8 B
416 74 Göteborg

POSTADRESS
BOX 1808
411 41 Göteborg

Om utbildning till hårmineralanalysterapeut
Information om utbildning till HMA-terapeut hittar du här: https://www.alpha-plus.se/haret-ger-svar/utbilda-dig-till-hma-terapeut/

Pin It on Pinterest

Share This
X